درس 2: گرفتن شناسه یکتا

مراجعه به سایت my.tax.gov.ir (مراجعه به کارپوشه سامانه مودیان)

جهت دریافت کد شناسه یکتا حافظه مالیاتی با استفاده از فایل PublicKey

پارسیک حساب