پارسیک حساب
پارسیک حساب
نرم‌افزار اندروید مدیر فروش پخش مویرگی پارسیک

قابلیت‌های اختصاصی
نظارت به مسیر ویزیتورها
نظارت بر مسیر حرکت ویزیتورها
بررسی سفارشات ویزیتورها
بررسی سفارشات انجام شده توسط ویزیتور
بررسی سفارشات ویزیتور
بررسی، تایید و یا رد کردن سفارشات انجام شده توسط ویزیتور
گزارشات ویزیتور به تفکیک تاریخ
گزارش سفارشات ویزیتور به تفکیک تاریخ
مشاهده موقعیت ویزیتور به تاریخ و ساعت
مشاهده موقعیت و مسیر طی شده ویزیتور به تفکیک تاریخ و ساعت
پارسیک حساب
پارسیک در تهران
پارسیک در اهواز