پارسیک حساب
پارسیک حساب

در این دوره آموزشی نحوه شروع کار با نرم افزارهای حسابداری پخش مویرگی و فروشگاهی پارسیک طی چند جلسه به شما آموزش داده خواهد شد.

محتوای دوره

بازکردن همه
بخش 0 | شروع کار با نرم افزار
بخش 1 | تعاریف
بخش 2 | خرید و فروش
بخش 3 | دریافت و پرداخت
بخش 4 | مالی
بخش مباحث ترکیبی
پارسیک حساب