پارسیک حساب
پارسیک حساب

قابلیت‌های مشترک افزونه تولید پارسیک

برای شرکت های پخش و کسب و کارهای بازرگانی و فروشگاهی

blank
ثبت خرید مواد اولیه
blank
ساخت و معرفی فرمول تولید
blank
گزارشات عملیات تولید
blank
کنترل موجودی انبار مواد اولیه
blank
محاسبه بهای تمام شده محصول تولیدی
blank
مدیریت انبار ضایعات
blank
مدیریت انبار مواد اولیه
blank
مدیریت انبار محصول نهایی
blank
عملیات تولید محصول نهایی
blank
مدیریت موجودی انبار مواد اولیه
پارسیک حساب
پارسیک در تهران