پارسیک حساب
پارسیک حساب
اتصال سامانه مودیان پارسیک

قابلیت‌های مشترک اتصال سامانه مودیان پارسیک

برای شرکت های پخش، کسب و کارهای بازرگانی و فروشگاهی و شرکتی

اتصال نرم افزار به سامانه مودیان
اتصال مستقیم نرم‌افزار حسابداری به سامانه مودیان
ارسال فاکتورها بدون واسطه
ارسال فاکتورها بدون واسطه
ابزارهای رایگان برای فایلهای مالیاتی
ابزارهای اختصاصی رایگان برای دریافت فایل‌های اولیه مالیاتی
اموزش دریافت شناسه یکتا
آموزش اختصاصی دریافت شناسه یکتا
استعلام فاکتورهای ارسال شده
استعلام وضعیت فاکتورهای ارسال شده، از سامانه مودیان
فاکتورها به تفکیک وضعیت
نمایش فاکتور‌ها به تفکیک وضعیت
پارسیک حساب
پارسیک در تهران