پارسیک حساب
پارسیک حساب
افزونه حسابداری فروش اقساطی پارسیک

قابلیت‌های مشترک افزونه فروش اقساطی پارسیک

برای شرکت های پخش و کسب و کارهای بازرگانی و فروشگاهی

blank
محاسبه سود اقساط
blank
گزارش اقساط معوقه
blank
گزارش جامع اقساط
blank
گزارش وام اقساط
blank
ثبت چک یا سفته ضمانت
blank
تسویه همه یا بخشی از قسط
blank
تعیین دوره پرداخت
blank
چاپ دفترچه اقساط
blank
مشخص کردن درصد سود فروش اقساطی
blank
محاسبه سود براساس تعداد اقساط
پارسیک حساب
پارسیک در تهران